wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene website voorwaarden


Door de DvBhoveniers website te gebruiken stemt u in met onze website voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om deze voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. Als u een kopie van deze voorwaarden wilt ontvangen, kunt u een e-mail met uw adres sturen aan: info@dvbhoveniers.com


Algemene voorwaarden DvBhovenier-site

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website van Derriks & van Boxtel hoveniers B.V. (www.dvbhoveniers.com]) en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de Site(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via deze Site(s) aangeboden worden (hierna de Informatie genoemd).


Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze Site is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de Informatie op de Site op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de Site of het geen gebruik kunnen maken van de Site, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Derriks & van Boxtel hoveniers B.V.. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.


Links

Deze Site bevat links naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacy bescherming is op deze andere websites niet van toepassing.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op deze Site en de Informatie, waaronder alle redactionele materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, auteursrechten, logo’s, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of van degenen van wie wij een licentie hebben verkregen. Het is toegestaan om de Informatie en de Site te lezen en kopieën voor eigen, niet-commercieel gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken en te bewaren. Ieder ander gebruik van de Informatie op de Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Site op een website van derden of het leggen van links naar de Site, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

DvBhoveniers is een geregistreerd merk van Derriks & van Boxtel hoveniers B.V.

Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van de Site (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Bij het gebruik van de Site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.


DvBhoveniers behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Derriks & van Boxtel hoveniers B.V.

Prinses Marijkestraat 22

1111 EK Diemen

Kamer van koophandel nummer: 33.287.261